Sunday, January 20, 2019

Tuân Giữ…LAW

Linh mục Phạm Tĩnh, SDD
http://www.chatinh.org/tuan-giu-law/

Bạn có biết tại sao chiến tranh, chia rẽ, ghanh ghét và hận thù cứ liên tục xảy ra và cứ tiếp diễn mãi trên thế giới như vậy không? Có nhiều lý do lắm, nhưng tôi nghĩ một trong những nguyên nhân gây ra những sự xáo trộn và phiền não…như vậy là bởi vì người ta, trong đó có tôi và có bạn, CHƯA BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG LUẬT LỆ & NHỮNG TÔN TI TRẬT TỰ ở những nơi ấy một cách nghiêm chỉnh. Thật đấy! 

Xin Bấm Vào Đây Để Đọc Tiếp

No comments:

Post a Comment