Posts

Showing posts from October, 2018

KINH CẦU KHIÊM NHƯỜNG (LITANY OF HUMILITY)

Thánh Oscar Romero - giám mục của người nghèo

Khi thinh lặng, mục tử phải khôn ngoan, khi nói năng phải liệu sao cho hữu ích