Friday, September 28, 2018

Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng

Trích sách Giảng Viên (Gv 3, 1-11)

Mọi sự đều có thì giờ của chúng.
Vạn vật dưới bầu trời đều trải qua thời gian của chúng.
Có thời gian sinh, thì cũng có thời gian chết.
Có thời gian trồng xuống, thì cũng có thời gian nhổ lên cái đã trồng.
Có thời gian giết chết, thì cũng có thời gian chữa lành.
Có thời gian phá huỷ, thì cũng có thời gian xây dựng.
Có thời gian khóc lóc, thì cũng có thời gian cười vui.
Có thời gian than van, thì cũng có thời gian nhảy múa.
Có thời gian rải đá, thì có thời gian thu lượm lại.
Có thời gian gần gũi, thì cũng có thời gian xa cách.
Có thời gian thâu hoạch, thì cũng có thời gian tiêu tán đi.
Có thời gian gìn giữ, thì cũng có thời gian loại bỏ.
Có thời gian xé rách, thì cũng có thời gian vá lại.
Có thời gian thinh lặng, thì cũng có thời gian nói năng.
Có thời gian yêu thương, thì cũng có thời gian giận ghét.
Có thời gian chinh chiến, thì cũng có thời gian hoà bình.

Con người còn được gì do công lao vất vả của mình?
Tôi suy nghĩ về sự khổ cực mà Thiên Chúa đã để cho cn cái loài người phải chịu đựng.
Chúa tác tạo vạn vật trong thời gian Chúa muốn, và ban cho lòng người biết về sự bất tận, nhưng con người không hiểu được việc Thiên Chúa đã làm từ đầu đến cuối.

No comments:

Post a Comment