“Do not answer fools according to their folly, lest you too become like them.” (Proverbs 26:4)

“Do not answer fools according to their folly, lest you too become like them.” (Proverbs 26:4, NABRE)

“Do not answer a fool in the terms of his folly for fear you grow like him yourself.” (Proverbs 26:4, NJB)

“Answer not a fool according to his folly, lest you be like him yourself.” (Proverbs 26:4, RSV-CE)

“Answer not a fool according to his folly, lest thou be made like him.” (Proverbs 26:4, Douay-Rheims)

“Do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be just like him.” (Proverbs 26:4, NIV)

“Chớ dài dòng đối đáp ngu đần, kẻo lở ra mình giống như họ.” (Sách Châm Ngôn 26,4, Lm. Trần Đức Huân)

“Ðừng trả lời kẻ ngu xuẩn theo sự điên dại của nó, kẻ cả con nữa, con cũng nên giống nó.” (Sách Cách Ngôn 26:4, Lm. Nguyễn Thế Thuấn)

“Đừng đáp lại đứa ngu theo cái ngu của nó, kẻo chính con cũng lại giống nó thôi.” (Sách Châm Ngôn 26,4, PD/CGKPV)

Comments

Popular Posts