Sunday, September 16, 2018

Chúng tôi vừa là Ki-tô hữu vừa là người đứng đầu

Mở đầu bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục, về các mục tử.

Anh em thân mến,

Đây không phải là lần đầu tiên anh em được nghe dạy rằng tất cả niềm hy vọng của chúng ta là ở nơi Chúa Ki-tô, chính Người là tất cả vinh quang đích thực và lành thánh của chúng ta. Anh em ở trong đoàn chiên của Đấng chăm sóc và nuôi dưỡng Ít-ra-en. Nhưng bởi vì có những mục tử chỉ muốn nghe người ta gọi mình là mục tử, mà không muốn chu toàn nhiệm vụ mục tử, nên chúng ta hãy duyệt lại xem Chúa nói gì với họ qua ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Anh em hãy chú ý nghe, chúng ta hãy nghe với tất cả lòng kính sợ.

Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử Ít-ra-en và nói với họ. Chúng ta vừa nghe đọc bài này, nên chúng tôi quyết định nói đôi điều với anh em. Chính Chúa sẽ giúp chúng tôi nói những điều chân thật, nếu chúng tôi không nói theo ý mình. Vì nếu chúng tôi nói theo ý mình, thì chúng tôi sẽ là những mục tử chỉ nuôi mình chứ không nuôi chiên. Còn nếu chúng tôi nói những lời của Chúa, thì đó là chính Người nuôi anh em qua bất cứ ai. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình ! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao ? Nói cách khác, mục tử không nuôi mình mà nuôi chiên. Lý do khiến các mục tử đó bị khiển trách là họ nuôi chính mình chứ không nuôi chiên. Những kẻ nuôi chính mình là ai ? Thánh Phao-lô tông đồ nói về họ như sau : Ai nấy đều tìm lợi ích cho mình, chứ không tìm lợi ích cho Đức Ki-tô Giê-su.

Do lòng Chúa đoái thương, chứ không vì công trạng của chúng tôi, Chúa đã đặt chúng tôi ở cương vị này, một cương vị đòi phải trả lẽ nghiêm ngặt. Chúng tôi thấy có hai điều cần phân biệt rõ ràng : một đàng chúng tôi là Ki-tô hữu, đàng khác chúng tôi là những người đứng đầu. Chúng tôi là Ki-tô hữu là vì mình, còn chúng tôi là người đứng đầu là vì anh em. Là Ki-tô hữu, chúng tôi lo cho lợi ích của mình ; là người đứng đầu, chúng tôi chỉ lo cho lợi ích của anh em.

Có nhiều người là Ki-tô hữu mà không phải là người đứng đầu : họ đến với Thiên Chúa qua một con đường có khi dễ dàng hơn và có lẽ thuận lợi hơn, vì mang ít hành lý hơn. Còn chúng tôi, nguyên một chuyện là Ki-tô hữu, chúng tôi đã phải trả lẽ với Thiên Chúa về đời sống của mình rồi, huống chi chúng tôi lại là những người đứng đầu, nên còn phải trả lẽ với Thiên Chúa về công việc quản lý của mình nữa.

(Bản dịch của NPD/CGKPV)

No comments:

Post a Comment