Posts

Showing posts from July, 2018

Ðức Cha Cassaigne Sanh, Giám mục người cùi Việt Nam

Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

Sỉ nhục là giết tương lai người khác. Chuyển ganh tị thành bạn

2 Corinthians 12:9 “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.”