Matthew 7:15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but underneath are ravenous wolves.”

"Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves." (Matthew 7:15, NABRE)

"Beware of false prophets who come to you disguised as sheep but underneath are ravenous wolves." (Matthew 7:15, NJB)

"Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves." (Matthew 7:15, RSV-CE)

"Beware of false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but inwardly they are ravening wolves." (Matthew 7:15, Douay-Rheims)

"Hãy coi chừng các tiên tri giả, họ đội lốt chiên mà đến với các ngươi; tựu trung là sói rừng hay cắn xé." (Mát-thêu 7,15, bản dịch của Lm Trần Đức Huân)

"Hãy coi chừng những tiên tri giả, chúng mang lốt chiên mà đến với các ngươi; nhưng bên trong, chúng là mãnh sói tham mồi. " (Matthêô 7
​,​
15, bản dịch của Lm Nguyễn Thế Thuấn)

"Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi." (Mátthêu 7
​,​
15, bản dịch của NPD/CGKPV)

Comments

Popular Posts