Sử dụng các bản dịch của Nhóm CGKPV

Trích từ trang mạng Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ (https://ktcgkpv.org/articles/get-article?id=172) 

Từ tháng 10 năm 2016, chúng tôi đã có trang mạng mới là ktcgkpv.org với đầy đủ các công trình phiên dịch của chúng tôi. Bây giờ, chỉ cần vào trang mạng ktcgkpv.org của chúng tôi là quý vị có thể đọc các bản dịch của chúng tôi mà không phải đóng một phí khoản nào. Vì vậy, từ nay, không còn có lý do gì để chúng tôi sang nhượng bản quyền cho bất cứ ai. Nếu thực sự muốn phục vụ lợi ích thiêng liêng của người sử dụng, các website trước đây có bản dịch của chúng tôi chỉ cần hướng dẫn họ vào trang mạng của chúng tôi, và như thế là cùng hợp tác với chúng tôi trong việc phục vụ lợi ích thiêng liêng của Dân Chúa như vừa nói. Rất mong mọi người hiểu cho thiện chí của chúng tôi.

Comments

Popular Posts