Posts

Showing posts from November, 2017

VỊ GIÁM MỤC CỦA NGƯỜI PHONG CÙI

Lc 19,11-28 Dụ Ngôn Mười Nén Bạc

Mátthêu 25,14-30 Dụ Ngôn Các Nén Bạc

VÀO GIỜ ẤY CHÚNG TA TRONG TÌNH TRẠNG NÀO?

Sử dụng các bản dịch của Nhóm CGKPV