Monday, October 14, 2013

Các Câu Lạy

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
 - Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
- Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an,
- Cầu cho chúng con.

No comments:

Post a Comment