Episcopum - Bishop - Chủ Tịch Giáo Đoàn - Giám Sự - Giám Quản

The First Letter of St. Paul to Timothy (The New American Bible, Revised Edition, http://usccb.org/bible/readings/bible/1timothy/3:1), chapter 3:
1 This saying is trustworthy: whoever aspires to the office of bishop desires a noble task.
2 Therefore, a bishop must be irreproachable, married only once, temperate, self-controlled, decent, hospitable, able to teach,
3 not a drunkard, not aggressive, but gentle, not contentious, not a lover of money.

Latin version: Ad Timotheum Epistula I Sancti Pauli Apostoli at http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_epist-i-timotheum_lt.html#3:
1 Fidelis sermo: si quis episco patum appetit, bonum opus de siderat.
2 Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, hospitalem, doctorem,
3 non vinolentum, non percussorem sed modestum, non litigiosum, non cupidum,

Thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timothêu trong bài đọc một Thứ Ba sau Chúa nhật XXIV Thường Niên (http://dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam1/tn24-3.htm):
1 Đây là lời chân thật: Nếu ai ao ước chức chủ tịch giáo đoàn, thì đó là ước ao một nhiệm vụ tốt đẹp.
2 Vậy vị chủ tịch giáo đoàn phải là người không có ai trách cứ được, người chỉ kết hôn một lần, ăn ở tiết độ, khôn ngoan, thanh lịch, đoan trang, hiếu khách, biết giảng dạy,
3 không mê rượu chè, không gây gỗ, nhưng hoà nhã: không cạnh tranh, không tham lam

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR. (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible2/phaolo/timothe1.htm)
1 Lời đáng tin: Ai cầu được chức giám sự, người ấy mong ước việc lành!
2 Vậy, vị giám sự phải là người vô phương trách cứ, không tục huyền, tiết độ, điềm đạm, thanh lịch, hiếu khách, biết giảng dạy,
3 không nghiện ngập, không hiếu chiến, nhưng khoan dung, không gây sự, không ham tiền,

Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ (http://kinhthanhvn.org/viewItem.jhtml?itemId=486)
1 Đây là lời đáng tin cậy : ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp.
2 Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy ;
3 người ấy không được nghiện rượu, không được hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, không hay gây sự, không ham tiền,

Comments

Popular Posts