Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Cơ cấu tổ chức

1. Tính chất Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM VN) là một tổ chức có tính cách pháp nhân (GL đ.449,2) gồm tất cả các giám mục đang thi hành phận sự mục vụ nơi các giáo phận tại nước Việt Nam (x. QC HĐGM VN). Tổ chức này có nhiệm vụ cổ vũ tình liên đới để phát huy các thiện ích mà Giáo Hội cống hiến cho Dân Chúa bằng các hình thức tông đồ và các phương pháp thích hợp với hoàn cảnh của thời đại (x. GH 23; GM 38,1; GL đ.447), trong tinh thần gắn bó với dân tộc và đất nước (x. Thư Chung HĐGM VN 1980, số 9, 10, 11, 12).

2. Trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam có trụ sở:
- Văn phòng 1: Toà Tổng giám mục Hà Nội, 40 phố Nhà Chung, Hà Nội.
- Văn phòng 2: Trung tâm Công giáo, 72/12 Trần Quốc Toản, P. 8, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

3. Các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam có các thành viên là:
- Tất cả các giám mục giáo phận tại Việt Nam và các vị chiếu theo Giáo luật điều 368 và 427,1 được đồng hoá với các ngài.
- Các giám mục phó và các giám mục phụ tá của các giám mục giáo phận.
- Các giám mục hiệu toà khác đang đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt do Toà Thánh hay do HĐGM VN uỷ thác (GL đ.448,1; 450,1).

4. Mục đích HĐGM VN lấy mục đích xây dựng Giáo Hội mầu nhiệm - hiệp thông - truyền giáo và phục vụ con người trong xã hội (x. Tông huấn Pastores dabo vobis, số 12; 73-75) làm điểm quy chiếu cho mọi sinh hoạt và quyết định của mình, nên:
- HĐGM VN vẫn luôn tôn trọng quyền bính của giám mục giáo phận là quyền thông thường, riêng biệt và trực tiếp (GL đ.381,1). Tất cả các giám mục phải hợp thành một HĐGM, hội họp định kỳ, trao đổi các sáng kiến và các dự phóng phát xuất từ sự khôn ngoan và kinh nghiệm, nhằm tìm kiếm và phát huy nhiều phương thức mục vụ hữu hiệu, đồng thời định hướng tinh thần tập thể vào những thực hiện tôn giáo cụ thể trên tất cả các giáo phận (GH 23; GM 37).
- Các giám mục cộng tác vào việc soạn thảo quy chế của HĐGM, và khi đã được Toà Thánh phê chuẩn, các ngài phải chấp nhận và thi hành.
- Các giám mục thường xuyên tham dự các buổi họp, đóng góp những sáng kiến tích cực, nghiên cứu các vấn đề mục vụ vì lợi ích của các linh hồn và sự hiệp thông giữa các Giáo hội địa phương (Chỉ Nam Giám Mục, số 211). HĐGM VN hoạt động trong tinh thần liên đới và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và với các HĐGM trên thế giới, đặc biệt với các HĐGM Á Châu (x. GL đ.459,1).

5. Hoạt động Sinh hoạt của HĐGM VN diễn ra trong các hội nghị thường lệ, mỗi năm ít là một lần. Khi có vấn đề quan trọng đặc biệt, HĐGM VN có thể họp hội nghị ngoại lệ do quyết định của Giám mục Chủ tịch, hoặc do yêu cầu của 2/3 các thành viên của Ban Thường vụ, hoặc do 1/3 các thành viên của HĐGM. Tất cả các thành viên đương nhiên do luật phải được mời tham dự hội nghị của HĐGM VN (x. QC HĐGM VN, 1980). Ngoài ra, khi cần thiết, các thành phần khác cũng có thể được mời. Tất cả các thành viên tham dự hội nghị của HĐGM phải tuyệt đối giữ bí mật về các vấn đề thảo luận tại hội nghị, trừ những gì hội nghị đồng ý cho phổ biến. Biểu quyết trong hội nghị:
- Các giám mục giáo phận và các vị được luật đồng hoá với các ngài, các giám mục phó, đương nhiên do luật có quyền biểu quyết.
- Các giám mục phụ tá và các giám mục hiệu toà khác thuộc HĐGM VN có quyền biểu quyết chiếu theo Quy chế HĐGM VN, 1980, trừ trường hợp soạn thảo hay sửa đổi quy chế (GL đ.454,2).

Bầu chọn nhân sự HĐGM VN chọn Giám mục Chủ tịch, Giám mục Phó Chủ tịch, Giám mục Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký và các giám mục đặc trách các Uỷ ban (GL đ.452,1) bằng phiếu kín. Ban hành quy chế và các sắc lệnh HĐGM VN soạn thảo Quy chế và Nội quy HĐGM. Bản Quy chế HĐGM VN phải được Toà Thánh chuẩn y (GL đ.451). HĐGM VN chỉ có thể ban hành những sắc lệnh tổng quát trong những vấn đề mà luật chung đã ấn định, hoặc được Toà Thánh uỷ nhiệm cách đặc biệt bằng tự sắc hay do yêu cầu của chính HĐGM (GL đ.455,1). HĐGM VN ấn định thể thức công bố và thời gian các sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực (GL đ.455,3). Việc thi hành Giám mục giáo phận phải chấp nhận như có hiệu lực pháp lý từ quyền tối thượng của Giáo Hội (GM 38,4) và truyền thi hành trong giáo phận các quyết định hay sắc lệnh đã được HĐGM VN biểu quyết hợp pháp và Toà Thánh chuẩn y (Chỉ Nam Giám Mục, số 212a). Đối với các quyết định hay hướng dẫn không có hiệu lực pháp lý bắt buộc, giám mục giáo phận trong tinh thần hợp nhất và bác ái, sẽ nhân danh thẩm quyền của ngài mà công bố và truyền thi hành (Chỉ Nam Giám Mục, số 212b).

6. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam Thành viên Ban Thường vụ HĐGM VN gồm có:
- Giám mục Chủ tịch.
- Một hay nhiều giám mục Phó Chủ tịch.
- Giám mục Tổng Thư ký.
- Một hay nhiều giám mục Phó Tổng Thư ký. Phó Tổng Thư ký có thể là một linh mục.
- Các giám mục Chủ tịch Uỷ ban có thể được mời vào Ban Thường vụ.
Ban Thường vụ HĐGM họp thường kỳ một hay hai lần trong năm. Khi cần có thể họp bất thường, để phiên họp Ban Thường vụ có giá trị pháp lý, cần 2/3 số thành viên hiện diện. Thẩm quyền của Ban Thường vụ HĐGM VN:
- Là đại diện của HĐGM VN.
- Chăm lo thực hiện các quyết định của HĐGM VN.
- Đề ra chương trình nghị sự cho hội nghị của HĐGM VN.
- Bảo đảm tính liên tục trong các đường hướng mục vụ chung của HĐGM.
- Giải quyết các vấn đề thông thường giữa các lần hội nghị của HĐGM.
- Tổ chức việc bầu Ban Thường vụ cho nhiệm kỳ mới. Nhiệm kỳ Ban Thường vụ HĐGM VN là 3 năm và chấm dứt sau hội nghị bầu cử.

7. Văn phòng Tổng Thư ký HĐGM VN
Văn phòng Tổng Thư ký của HĐGM VN gồm có:
- Giám mục Tổng Thư ký.
- Các Giám mục Phó Tổng Thư ký.
- Và các linh mục Thư ký.
Nhiệm vụ của Văn phòng Tổng Thư ký:
- Tham dự các hội nghị của HĐGM, Ban Thường vụ và cả các Uỷ ban Giám mục, nếu xét thấy cần thiết.
- Soạn thảo chương trình nghị sự của các hội nghị HĐGM và Ban Thường vụ.
- Lập biên bản các hội nghị.
- Lưu giữ các hồ sơ của HĐGM.
- Liên lạc với các giám mục tại Việt Nam và với các HĐGM thế giới.
- Phổ biến các quyết định của HĐGM VN.
- Phúc trình các hoạt động của Ban Thường vụ trong Hội nghị Thường niên của HĐGM.

8. Các UB Giám mục của HĐGM VN Chiếu theo Giáo luật điều 451 và xét nhu cầu mục vụ hiện tại, HĐGM VN thiết lập các Uỷ ban Giám mục sau đây:
1. Uỷ ban Giáo lý Đức tin
2. Uỷ ban Phụng tự
3. Uỷ ban Thánh Nhạc
4. Uỷ ban Nghệ thuật Thánh
5. Uỷ ban Giáo sĩ và Chủng sinh
6. Uỷ ban Tu sĩ
7. Uỷ ban Kinh Thánh
8. Uỷ ban Văn hoá
9. Uỷ ban Loan báo Tin Mừng
10. Uỷ ban Bác ái Xã hội
11. Uỷ ban Truyền thông Xã hội
12. Uỷ ban Mục vụ Gia đình
13. Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ
14. Uỷ ban Mục vụ Di dân
15. Uỷ ban Giáo dân
- Uỷ ban Giám mục giúp HĐGM thi hành trách nhiệm mục vụ trong một lĩnh vực chuyên biệt; Uỷ ban Giám mục có trách nhiệm trước HĐGM và phải báo cáo đường hướng và sinh hoạt cho HĐGM.
- Giám mục đặc trách Uỷ ban do HĐGM đề cử và chấp thuận. Nhiệm kỳ là 3 năm.
- Mỗi Uỷ ban Giám mục soạn thảo một nội quy riêng xác định đường hướng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức nhân sự. Bắt đầu nhiệm kỳ 2001-2004, HĐGM VN đã quyết định thành lập 9 uỷ ban theo tinh thần của Giáo luật. Tuy nhiên, HĐGM VN đã liên kết UBGM về Phụng tự với UBGM về Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh thành một Liên Uỷ ban, Uỷ ban về Giáo lý với Uỷ ban về Thánh Kinh thành Uỷ ban Giáo lý Đức tin, và lập uỷ ban mới là UBGM về Bác ái Xã hội. Các Uỷ ban đã trình lên HĐGM VN nội quy của uỷ ban mình và đã thông báo đến Ban Tôn giáo của Chính phủ. Hy vọng với cơ cấu tổ chức mới, HĐGM VN sẽ dẫn dắt cộng đồng Dân Chúa cách hiệu quả và tích cực hơn theo đúng lòng mong đợi của Đức Giêsu Kitô.


Ban thường vụ
(Chủ tịch: CT; Phó Chủ tịch: PCT; Tổng Thư ký: TTK; Phó Tổng Thư ký: PTTK; Chủ tịch Uỷ ban Giám mục: CTUBGM)

* Nhiệm kỳ I (1980 - 1983)
- CT HĐGM VN: Hy. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
- PCT I: Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình
- PCT II: Tgm. Philipphê Nguyễn Kim Điền
- TTK: Gm. Giuse Nguyễn Tùng Cương
- PTTK Giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PTTK Giáo tỉnh Huế: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
- PTTK Giáo tỉnh TP. HCM: Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận
- Chủ tịch Uỷ ban Giám mục:
Về Phụng tự: Gm. Gioan Baotixita Bùi Tuần
Về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh: Gm. Phaolô Huỳnh Đông Các
Về Giáo dân: Gm. Giuse Phan Thế Hinh
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Lê Đức Sinh, giáo tỉnh Hà Nội Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, giáo tỉnh TP. HCM


* Nhiệm kỳ II (1983 - 1986)
- CT HĐGM VN: Hy. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
- PCT I: Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình
- PCT II: Tgm. Philipphê Nguyễn Kim Điền
- TTK: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
- PTTK giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PTTK giáo tỉnh Huế: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
- PTTK giáo tỉnh TP. HCM: Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận
- CTUBGM:
Về Phụng tự: Gm. Gioan Baotixita Bùi Tuần
Về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh: Gm. Phaolô Huỳnh Đông Các
Về Giáo dân: Gm. Phêrô Phạm Tần
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Lê Đức Sinh, giáo tỉnh Hà Nội Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, giáo tỉnh TP. HCM


* Nhiệm kỳ III (1986 - 1989)
- CT HĐGM VN: Hy. Giuse Maria Trịnh Văn Căn
- PCT I: Tgm. Phaolô Nguyễn Văn Bình
- PCT II: Tgm. Philipphê Nguyễn Kim Điền
- TTK: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
- PTTK giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PTTK giáo tỉnh Huế: Gm. Phêrô Trần Thanh Chung
- PTTK giáo tỉnh TP.HCM: Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận
- CTUBGM:
Về Phụng tự: Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Về Giáo dân: Gm. Phêrô Phạm Tần
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Lê Đức Sinh, giáo tỉnh Hà Nội Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, giáo tỉnh TP. HCM


* Nhiệm kỳ IV (1989 - 1992)
- CT HĐGM VN: Gm. Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
- PCT I: Gm. Phêrô Nguyễn Huy Mai
- PCT II: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
- TTK: Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận
- PTTK giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PTTK giáo tỉnh Huế: Gm. Phêrô Trần Thanh Chung
- PTTK giáo tỉnh TP. HCM: Gm. Nicôla Huỳnh Văn Nghi
- CTUBGM:
Về Phụng tự: Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Về Giáo dân: Gm. Aloisiô Phạm Văn Nẫm
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Lê Đức Sinh, giáo tỉnh Hà Nội Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, giáo tỉnh TP. HCM


* Nhiệm kỳ V (1992 - 1995)
- CT HĐGM VN: Gm. Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
- PCT I: Gm. Phaolô Huỳnh Đông Các
- PCT II: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
- TTK: Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận
- PTTK giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PTTK giáo tỉnh Huế: Gm. Phêrô Trần Thanh Chung
- PTTK giáo tỉnh TP. HCM: Gm. Nicôla Huỳnh Văn Nghi
- CTUBGM:
Về Phụng tự: Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Về Linh mục, Tu sĩ, và Chủng sinh: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Về Giáo dân: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Oánh, giáo tỉnh Hà Nội Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, giáo tỉnh TP. HCM


* Nhiệm kỳ VI (1995 - 1998)
- CT HĐGM VN: Hy. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PCT I: Gm. Nicôla Huỳnh Văn Nghi
- PCT II: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
- TTK: Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
- PTTK giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Lê Đắc Trọng
- PTTK giáo tỉnh Huế: Gm. Phêrô Trần Thanh Chung
- PTTK giáo tỉnh TP. HCM: Gm. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
- CTUBGM:
Về Phụng tự: Gm. Emmanuel Lê Phong Thuận
Về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh: Tgm. Stêphanô Nguyễn Như Thể
Về Giáo dân: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Oánh, giáo tỉnh Hà Nội Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc, giáo tỉnh TP. HCM


* Nhiệm kỳ VII (1998 - 2001)
- CT HĐGM VN: Hy. Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
- PCT I, kiêm thủ quỹ: Gm. Nicôla Huỳnh Văn Nghi
- PCT II: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
- TTK: Gm. Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
- PTTK giáo tỉnh Hà Nội: Gm. Phaolô Lê Đắc Trọng
- PTTK giáo tỉnh Huế: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nho
- PTTK giáo tỉnh TP. HCM: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
- CTUBGM:
Về Phụng tự: Tgm. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Về Thánh nhạc: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh: Tgm. Stêphanô Nguyễn Như Thể
Về Giáo dân: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Oánh, giáo tỉnh Hà Nội (Lm. Giuse Đặng Đức Ngân thay thế từ tháng 10-2000). Lm. Phêrô Phan Xuân Thanh, giáo tỉnh Huế. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, giáo tỉnh TP. HCM.


* Nhiệm kỳ VIII (2001 - 2004)
- CT HĐGM VN: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
- PCT, kiêm thủ quỹ: Hy. G.B. Phạm Minh Mẫn
- TTK: Gm. Phêrô Nguyễn Soạn
- PTTK: Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
- CTUBGM:
Về Giáo lý Đức tin: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc
Về Phụng tự: Gm. Phêrô Trần Đình Tứ
Về Thánh nhạc và Nghệ thuật Thánh: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nho (Qua đời ngày 21-5-2003. Từ tháng 10-2003, Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên là CTUBGM về Thánh nhạc. UBGM về Nghệ thuật Thánh được sáp nhập vào UBGM về Phụng tự).
Về Giáo sĩ và Chủng sinh: Gm. Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Về Tu sĩ: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Về Giáo dân: Gm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
Về Phúc Âm hoá: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Về Văn hoá: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Về Bác ái Xã hội: Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Đặng Đức Ngân, giáo tỉnh Hà Nội. Lm. Phêrô Phan Xuân Thanh, giáo tỉnh Huế. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, giáo tỉnh TP. HCM.


* Nhiệm kỳ IX (2004 - 2007)
- CT HĐGM VN: Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hoà
- PCT, kiêm Thủ quỹ: Hy. G.B. Phạm Minh Mẫn
- TTK: Gm. Phêrô Nguyễn Soạn
- PTTK: Gm. Giuse Ngô Quang Kiệt
- CTUBGM:
Về Giáo lý Đức tin: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc
Về Phụng tự và Nghệ thuật Thánh: Gm. Phêrô Trần Đình Tứ
Về Thánh nhạc: Gm. Stêphanô Tri Bửu Thiên
Về Giáo sĩ và Chủng sinh: Gm. Antôn Vũ Huy Chương
Về Tu sĩ: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Về Giáo dân: Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh
Về Phúc Âm hoá: Gm. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Về Văn hoá: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Về Bác ái Xã hội: Gm. Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
- Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Đặng Đức Ngân, giáo tỉnh Hà Nội. Lm. Phêrô Phan Xuân Thanh, giáo tỉnh Huế. Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, giáo tỉnh TP. HCM.


* Nhiệm kỳ X (2007-2010)
- Chủ tịch HĐGMVN: GM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
- Phó Chủ tịch: GM Giuse Nguyễn Chí Linh
- Tổng Thư ký: TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
- Phó Tổng Thư ký: GM Giuse Võ Đức Minh
- CTUBGM:
+ Uỷ ban Giáo lý Đức tin: GM Phaolô Bùi Văn Đọc
+ Uỷ ban Kinh Thánh: GM Giuse Võ Đức Minh
+ Uỷ ban Phụng tự: GM Phêrô Trần Đình Tứ
+ Uỷ ban Nghệ thuật Thánh: GM Phêrô Trần Đình Tứ
+ Uỷ ban Thánh nhạc: GM Phaolô Nguyễn Văn Hoà
+ Uỷ ban Loan báo Tin Mừng: GM Micae Hoàng Đức Oanh
+ Uỷ ban Giáo sĩ - Chủng sinh: GM Antôn Vũ Huy Chương
+ Uỷ ban Tu sĩ: GM Giuse Hoàng Văn Tiệm
+ Uỷ ban Giáo dân: GM Giuse Trần Xuân Tiếu
+ Uỷ ban Mục vụ Gia đình: Giuse Châu Ngọc Tri
+ Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ: GM Giuse Vũ Văn Thiên
+ Uỷ ban Di dân: ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn
+ Uỷ ban Bác ái Xã hội: GM Đa Minh Nguyễn Chu Trinh
+ Uỷ ban Văn hoá: GM Giuse Vũ Duy Thống
+ Uỷ ban Truyền thông Xã hội: GM Phêrô Nguyễn Văn Đệ
* Phụ trách Văn phòng HĐGM VN: Lm. Giuse Dương Hữu Tình, Giáo tỉnh Hà Nội Lm. G.B. Ngô Đình Tiến, Giáo tỉnh Huế. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giáo tỉnh TP. HCM.


Nguồn:
http://www.nhathocaolanh.com/?option=com_content&view=article&id=74
http://thanhcavietnam.net/forum/showpost.php?p=72305&postcount=3 (29-11-2009, 12:59 PM)

Comments

Popular Posts