Posts

Showing posts from July, 2010

Đọc Nữ Vương Công Lý là phạm tội trọng?

Một giám mục có thể làm những sai lầm, nhưng giám mục phải nói sự thật