Thursday, May 13, 2010

Lời Từ Biệt Của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
Nguồn: http://tgphanoi.org/

No comments:

Post a Comment