Posts

Showing posts from October, 2009

Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa công bố Năm Thánh 2010

Từ Điển Thuật Ngữ Báo Chí Công Giáo: Oil Of Catechumens - Orders, Anglican