TELEGRAM FOR THE DEATH OF CARDINAL PHAM DINH TUNG

VATICAN CITY, 23 FEB 2009 (VIS) - Given below is the text of a telegram sent by the Holy Father to Archbishop Joseph Ngo Quang Kiet of Hanoi, Vietnam, for the death of Cardinal Paul Joseph Pham Dinh Tung, archbishop emeritus of the same see. The cardinal died on 22 February at the age of 89.

"With great sadness I learned the news of the death of Cardinal Paul Joseph Pham Dinh Tung, archbishop emeritus of Hanoi and your predecessor, and I wish to express my fervent union in prayer with all the bishops of Vietnam, with the faithful of the archdiocese of Hanoi and the rest of the country, with the family of the late cardinal, and with all people affected by this loss. I ask God the Father, from Whom all mercy comes, to welcome into His peace and light this eminent pastor who, through difficult circumstances, was able to serve the Church with great courage and generous loyalty to the See of Peter, tirelessly dedicating himself to the announcement of the Gospel. To you, to your auxiliary, to the bishops of Vietnam, to priests and religious, to the faithful of the archdiocese of Hanoi, as well as to the relatives of the late cardinal and everyone participating in the funerary rites, I impart a heartfelt apostolic blessing".

TGR/DEATH CARDINAL PHAM DING TUNG/...VIS 090223 (240)
Source: The Vatican Information Service (http://212.77.1.245/news_services/press/vis/dinamiche/d7_en.htm)


VĂN PHÒNG QUỐC VỤ KHANH
Vatican, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kính thưa Đức Cha,
Được tin Đức Hồng Y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng, nguyên Tổng Giám
Mục Hà Nội, vị tiền nhiệm của Đức Cha, vừa mới qua đời, Đức Thánh Cha
xin gởi Đức Cha điện văn sau đây:

Kính thưa Đức Cha Giu-se NGÔ QUANG KIỆT
Tổng Giám Mục Hà Nội

"Được tin Chúa đã gọi về với Chúa Đức Hồng Y Phao-lô Giu-se PHẠM ĐÌNH TỤNG, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội, Tôi xin xin bày tỏ với Đức Cha, với Đức Cha Phụ Tá và các đức Giám Mục Việt Nam, với gia đình người quá cố và toàn thể các tín hữu tại Việt Nam, sự thông cảm sâu xa và sự liên kết của tôi trong việc cầu nguyện. Nguyện xin Chúa đón nhận vào nơi bình an và vui tươi người Mục Tử trung tín đã hiến thân phục vụ Đức Ki-tô và Hội Thánh của Người, một cách nhiệt tình và quảng đại.

Hồng Y Tarcisio Bertone
Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh"

Kết hợp với lời cầu nguyện của Đức Cha cầu cho Đức Hồng Y quá cố, tôi xin cam đoan dành những tình cảm thân tình và tận tụy của tôi cho Đức Cha.
(Ký tên)
Fernando Filoni
Xử lý thường vụ

Source: http://vietcatholic.net/News/Html/64483.htm

Comments

Popular Posts