Saturday, September 20, 2008

Thư hiệp thông của Giáo Phận Kontum với Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

No comments:

Post a Comment