Diocese of Orange: Prayers for Hanoi

VietCatholic News (Thứ Hai 22/09/2008 22:23)

On Behalf Of Marywood Center
Sent: Monday, September 22, 2008 3:58 PM
Cc: # Executive Committee
Subject: Prayers for Hanoi
Importance: High

THIS MESSAGE IS BEING SENT TO ALL PRIESTS, PASTORS, AND ADMINISTRATORS

Please see the attached and below regarding prayers for Hanoi, from the Office of Fr. Mike Heher, Vicar General.

Again there is conflict in Hanoi between the government and the Archdiocese over the property and building that had been the location of the Vatican Nunciature. It is a serious matter. Please see the following link for more details.

http://vietcatholic.net/News/Html/58922.htm

Bishop Brown has asked that prayers begin to be said on behalf of our sister diocese. Attached are two options. One is a prayer that the faithful can say outside of the liturgy. The other is a petition which can be added to the general intercessions at Mass. These prayers are short so I am hoping that you will be able to translate them into the appropriate languages. (And, if you do, please forward a copy to me so I can make it available to others.)

Bishop Brown has written a letter of support to Archbishop Kiet. He has also been in contact with our own National Bishops’ Conference who, in turn, is in contact with the Vatican about this matter. Father Tuan is keeping tabs on the state of affairs as it takes place through email contact with the Archbishop’s secretary. We will try to keep you informed as we receive information.

In the Lord,

Fr. Mike Heher
Vicar General
Diocese of Orange

Bản dịch từ VietCatholic:

Trung Tâm Marywood Center
gửi ngày thứ Hai, 22/9/2008
Cc: # Ủy Ban Điều Hành
Đề tài Cầu nguyện cho Hà Nội
Tầm quan trọng: Cao độ

LỜI NHẮN NÀY ĐƯỢC GỬI TỚI TẤT CẢ CÁC LINH MỤC, CHA CHÍNH XỨ VÀ QÚI VỊ QUẢN NHIỆM GIÁO XỨ

Xin đọc văn thư kèm theo sau ở dưới liên quan tới Cầu Nguyện cho Hà Nội, từ Văn Phòng Cha Chính giáo phận Mike Heher.

Lại một lần nữa xung đột tại Hà Nội xẩy ra giữa Chính quyền và Tổng giáo phận (Hà nội) về tài sản và khu nhà nằm trong địa điểm Tòa Khâm Sứ Vatican. Đây là vấn đề hệ trọng. Xin làm ơn xem đường nối sau đây để biết rõ chi tiết hơn:

http://vietcatholic.net/News/Html/58922.htm

Đức Giám Mục Brown đã kêu gọi bắt đầu có những buổi cầu nguyện cho giáo phận kết nghĩa chị em của chúng ta. Kèm theo đây là hai lựa chọn: Lời cầu nguyện có thể được cử hành ngoài nghi thức phụng vụ thánh lễ. Cách khác là một lời nguyện được thêm vào trong phần Lời cầu nguyện giáo dân trong thánh lễ. Những lời nguyện này nên vắn tắt và tôi hy vọng rằng các Cha có thể dịch ra các ngôn ngữ thích hợp. (Và nếu qúi cha có bản dịch như vậy, xin làm ơn chuyển về cho tôi ở Tòa Giám mục ngõ hầu tôi có sẵn đó nếu các giáo xứ khác muốn sử dụng).

Đức Cha Brown đã viết một lá thư ủng hộ Đức TGM Kiệt. Đức cha cũng đã liên lạc với Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, và Hội Đồng này cũng đã liên lạc với Vatican về vụ này. Cha Tuấn được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi diễn tiến của sự việc và sử dụng email để liên lạc với cha thứ ký của Tổng giáo phận (Hà nội). Chúng tôi sẽ thông báo tin tức mỗi khi nhận được thông tin gì mới.

Trong Chúa chúng ta,

LM Mike Heher
Cha chính giáo phận

Comments

Popular Posts