Tuesday, August 19, 2008

Saddleback Forum -- a Catholic View

An interesting article I read today. Here an excerpt from Rev. Thomas J. Reese's article:

As a Catholic priest I found the Civic Forum at Saddleback Church a bit weird. I kept wondering what would have been the response if the event had been hosted by Cardinal Francis George in his cathedral in Chicago. (Jewish and Muslim believers might ask the same question about a similar event in their houses of worship.)

The public and the media more easily accept political activity by Evangelical clergy than by Catholic clergy. Catholic clergy are held to a higher standard. For example, Pat Robertson and Jesse Jackson can run for president, but imagine what would happen if a Catholic cardinal ran for president.


Read more here

Hôm nay đọc được một bài viết rất lý thú. Dưới đây là trích đoạn từ bài viết của linh mục Thomas J. Reese:

Là một linh mục Công Giáo, tôi nhận thấy Diễn đàn Dân sự ở nhà thờ Saddleback hơi kỳ cục. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Hồng y Francis George đứng ra tổ chức buổi hội thảo như vậy ở nhà thờ Chánh tòa. (Người Do Thái giáo và Hồi giáo có thể đặt cùng câu hỏi như vậy cho mổi buổi thảo luận như vậy tại nơi thờ phượng của họ.)

Công chúng và giới truyền thông có thể dể dàng chấp nhận những hoạt động chính trị của những giáo sĩ Tin Lành hơn là giáo sĩ Công Giáo. Thí dụ, ông Pat Robertson và ông Jesse Jackson có thể ra tranh cử chức tổng thống nhưng thật khó tưởng tượng nếu một vị Hồng y Công Giáo tranh cử tổng thống.

Đọc thêm ở đây

No comments:

Post a Comment