Wednesday, August 20, 2008

Poll on MSNBC: Should the motto "In God We Trust" be removed from U.S. currency?

Although the poll on the web have no real value, we're not count on it, but, please come to MSNBC web site to vote: NO. The motto has historical and patriotic significance and does nothing to establish a state religion.

Thanks.

Mặc dù thăm dò dư luận trên web không giá trị thực, chúng ta không thể tin vào điều đó, nhưng, xin các bạn đến MSNBC để bỏ phiếu NO. Khẩu hiệu đó chỉ mang tính cách lịch sử và truyền thống yêu nước và bản thân nó không thiết lập một quốc giáo.

Cám ơn

No comments:

Post a Comment